Kamis, 28 Oktober 2010

Jang Geun Suk (Without Words)

Lirik lagu korea " Without Words ",Jang Geun Suk

Hansyo makyoi ku dasyo moru cyuka morui kwa ambo inew goncoro gonsyo amnew gocoronow
Aiyeah poshuimakoikyuronawa . . .
Tomancukoi kudaso moturo cyo kuraiwa tucudomo tanancyo kurushuwo nunggocoro . . .
Aiyeah.. hisyaraitu chiha new ko . . .
Reff : Bando washi sara ge ha ge hago
Bando washi sara ne he ge syugo
Syun kyo nana syoca to nanke he newko
iroka tu man ga nip kya. . .
Bando washi sara nge na rutona
Bando washi sara nge na ru moyo
Nanshyo ma re hachi hanun hibi
Moncya so no lan go pya pya
Bando washi wapshi wapsyo . . .
Weedy oke haipunji
wesya pun mang hapunji
todo swap tananggo biga hota nungga mayho
Moutyu ye swa gwan to gatun gon de . . .
> Back to reff
Bando washi sara ge ha ge hago
Bando washi sara ne he ge syugo
Syun kyo nana syoca to nanke he newko
iroka tu man ga nip kya. . .
Bando washi sara nge na rutona
Bando washi sara nge na ru moyo
Nanshyo ma re hachi hanun hibi
Mocha so no lan go pya pya
Bando wachi nu mu ri hu lan ned yo
Bando washi gasyo mi mu no syoka . . .

Bando han new sara nge kinahigo
Bando wam ni sara nge happa hago
Now shinaga podyo hago gatte podyo
Hanui ma pyu go hurika
Bando washi hibyo ni na ni syasya
Bando washi hibyo ni nege wasyo
Chu pi tobo tago nai go neha hanew
Ne ma ni no lan go kyap ta
Bando wapsyi wapso. . .

Bando wapsyi wataga
Bando wapsyi tonayo
Shinna kanyo pyong soro
Chanchi hapyu yon ton nap kwa
Syako hyo toma nan ken twelve nikka

Tidak ada komentar: